home
   
 

JAMSTVENI FOND ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU

Temeljem Ugovora o doznačavanju sredstava za provedbu Programa Jamstevnog fonda za za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2104. godinu na području Splitsko-dalmatisnke županije (KLASA: 310-01/14-01/01; UR BROJ: 2181/1-02-14-2) zaključenog između Ministarstva gospodarstva RH i Splitsko-dalmatinske županije, a sukladno Pravilniku Minstarstva gospodarstva o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstva za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita i „Programu Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2104. godinu“, Javna ustanova RERA S.D za koordinaciju i razvoj Splistko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, Split, objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu jamstva
temeljem
Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u
prerađivačkoj industriji za 2014. godinu
na području Splitsko-dalmatinske županije

KORISNICI JAMSTVA

Korisnici jamstava mogu biti gospodarski subjekti - mali i srednji poduzetnici i obrti, čija je pretežita djelatnost definirana djelatnostima proizvodnje u područjima navedenim u članku 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu na području Splitsko-dalmatinske županije, koji su registrirani u RH, u većinskom su privatnom vlasništvu i imaju ekonomski opravdano ulaganje dokazano Poslovnim planom ili Investicijskom studijom i koji ulažu na području Splitsko-dalmatinske županije.

Sredstva jamstvenog fonda namijenjena su za izdavanje jamstava sektorima prerađivačke industrije koji su u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i koji obuhvaćaju odjeljke prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD - 2007 („Narodne novine" 58/2007).

Pravo na jamstvo ne mogu ostvariti:

 1. Poduzetnici u teškoćama , sukladno članku 3. Pravilnika
 2. Poduzetnici u stečaju ili postupku predstečajne nagodbe
 3. Poduzetnici u postupku likvidacije
 4. Poduzetnici koji imaju nepodmireni dug prema državnim institucijama osim ako isti nije reguliran Rješenje porezne uprave o obročnoj otplati uz dokaz o izvršenju obveze o Rješenju
 5. Poduzetnici koji imaju nepodmirene obveze prema zaposlenicima
 6. Poduzetnici koji ne podmiruju obveze prema kreditima dodjeljenim od bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje osim poduzetnika koji su s Ministarstvom financija sklopili Ugovor o reguliranuu duga po predmetnom kreditu.

Pravo na jamstvo imaju poduzetnici koji zadovoljavaju uvjete iz točke IV Programa Jamstevnog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2104. godinu.

NAMJENA SREDSTAVA

Jamstvo pokriva najviše 75% iznosa glavnice kredita odnosno maksimalno 1.500.000,00 kuna po jednom poduzetniku, bez obzira radi li se o već postojećem poduzetniku ili poduzetniku početniku.

Početnikom se smatra poduzetnik čije poslovanje ne traje duže od 2 godine.

Jamstva se koriste za sljedeće namjene:

 • za financiranje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja su nastala kao rezultat inovacije u omjeru 70% (materijalne imovine), 30% (nematerijalne imovine)
 • za financiranje ulaganja u modernizaciju tehnološkog procesa,
 • za obrtna sredstva vezana za provedbe modernizacije tehnološkog procesa do maksimalno 500.000,00 kuna
 • UVJETI ODOBRENJA JAMSTVA

  Jamstvo je moguće odobriti samo onom poduzetniku koji ispunjava uvjete za odobrenje poduzetničkog kredita Banke, a nema dovoljno vlastitih instrumenata osiguranja za povrat traženog poduzetničkog kredita, pa odobrenje kredita takvom poduzetniku ne bi bilo moguće bez potpore iz ove Jamstvene sheme.

  Da bi se rizik ne naplate jamstva smanjio na najmanju moguću mjeru, jamstva će se odobravati poduzetnicima kojima „kreditna kvaliteta" u tablici prikazanoj u poglavlju 3.3 Odluke o objavljivanju pravila o državnoj potpori u obliku jamstva (Narodne novine" broj 39/2009) nije niža od razine „dovoljna sposobnost plaćanja".

  Godišnji iznos naknade koju plaća poduzetnik/korisnik jamstva na 75% neotplaćene glavnice kredita iznosi 1,32% i odnosi se na:

  • naknadu za korištenje jamstva u iznosu od 0,80%. Naknada se primjenjuje na stvarni iznos jamstva, a korisnik jamstva plaća naknadu jednom godišnje, pri izdavanju jamstva, te početkom svake godine trajanja jamstva
  • naknadu za godišnji administrativni trošak u iznosu od 0,2%
  • jednogodišnju premiju rizika za prikladan (godišnji troškovi kapitala) u iznosu od 0,32%

  POSLOVNA BANKA

  Krediti će se realizirati u suradnji sa poslovnom bankom gospodarskog subjekta, koja je prihvatila uvjete iz Pravilnika Minstarstva gospodarstva o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstva za dobivanje gospodarskih kredita i načinju korištenja kredita, a s kojom JU RERA S.D. zaključuje Ugovor o provedbi Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godini.

  Ako tijekom postupka odobrenja poduzetničkog kredita banka utvrdi da poduzetnik ispunjava uvjete za odobrenje kredita, ali da raspolaže s nedovoljnim instrumentima osiguranja tražbine po kreditu, upućuje poduzetnika na pokretanje postupka za odobrenje jamstva iz Jamstvenog fonda.

  Zahtjev za odobrenje jamstva podnosi poduzetnik – tražitelj kredita prema JU RERA S.D. zajedno s propisanom dokumentacijom.

  INSTRUMENTI OSIGURANJA ZA ODOBRENJE JAMSTVA

  Instrument osiguranja za izdano jamstvo daje se zadužnica u visini iznosa jamstva uvećana za 10%, ovjerena kod javnog bilježnika, te kao dodatno osiguranje koje propisuje JU RERA S.D. daje se hipoteka drugog reda. JU RERA S. D. zadržava pravo propisivanja dodatnih instrumenata osiguranja, ovisno o procjeni Povjerenstva.

  KRITERIJI KREDITNE SPOSOBNOSTI

  Ocjenu kreditne sposobnosti (kreditni rejting) poduzetnika ocjenjuje banka (kreditor) gospodarskog subjekta na temelju vjerodostojne dokumentacije koju poduzetnik prilaže uz zahtjev za odobrenje kredita za koji jamstvo služi kao instrument osiguranja.

  POSTUPAK ODOBRAVANJA I IZDAVANJA JAMSTVA

  Postupak odobravanja i izdavanja jamstva sadrži:

  • Postupak odobrenja poduzetničkog kredita kod banke
   Ako tijekom postupka odobrenja poduzetničkog kredita banka utvrdi da poduzetnik ispunjava uvjete za odobrenje kredita, ali da raspolaže s nedovoljnim instrumentima osiguranja tražbine po kreditu, upućuje poduzetnika na pokretanje postupka za odobrenje jamstva iz Jamstvenog fonda.
  • Podnošenje zahtjeva za jamstvo
   Zahtjev za odobrenje jamstva podnosi poduzetnik – tražitelj kredita prema JU RERA S.D. zajedno s propisanom dokumentacijom
  • Zaprimanje zahtjeva i prateće dokumentacije poduzetnika
  • Obrada zahtjeva i zaprimljene dokumentacije i eventualna dopuna dokumentacije gospodarskog subjekta prema zahtjevu JU RERA S.D.
  • Donošenje prijedloga odluke o izdavanju/odbijanju jamstva s pisanim obrazloženjem
  • Povjerenstvo donosi odluku o izdavanju/odbijanju jamstva s pisanim obrazloženjem
  • JU RERA S.D. i gospodarski subjekt sklapaju ugovor o izdavanju jamstva
  • Ugovor o provedbi Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godini između JU RERA S.D i Banke poduzetnika
  • JU RERA S.D. izdaje jamstvo i pisanim putem ga dostavlja banci (kreditoru).
  • Banka (kreditor) po dobivanju jamstva vrši plasman sredstava kredita u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja jamstva
  • Banka tijekom otplate kredita, dinamikom koja je ugovorena i propisana Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita
  • temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu na području Splitsko-dalmatinske županije, dostavlja JU RERA S.D. izvješća kojima se prati izvršavanje kreditnih obveza te dokumentaciju o namjenskom korištenju kredita.
  • Potporna institucija i Banka tijekom i nakon iskorištenju kredita vrši kontrolu namjenskog korištenja kreditnih sredstava.

  JU RERA S.D. donosi prijedlog odluke o izdavanju jamstva. O izdavanju jamstva odlučuje tročlano Povjerenstvo, koje imenuje Upravno vijeće JU RERA S.D. na prijedlog Splitsko-dalmatinske županije.Odluke povjerenstva donose se većinom glasova na sjednicama Povjerenstava, a pravovaljane su ako su na sjednicama nazočni svi članovi odnosno zamjenici članova Povjerenstva.

  Jamstvo se odobrava za kredite trajanja do 10 godina uključujući i poček.

  JU RERA S.D. nema obvezu izdati jamstvo po podnesenom zahtjevu za jamstvo.

  Konačnu ocjenu o dodjeli kredita uz odobreno jamstvo iz Jamstvene sheme donosi Banka.

  Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

  ZAHTJEV ZA DODJELU JAMSTVA

  Zahtjev za izdavanje jamstva gospodarski subjekt podnosi temeljem objavljenog Javnog poziva na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu ovog Poziva i čini njegov sastavni dio.

  Uz zahtjev se prilaže obvezna dokumentacija utvrđena člankom 7. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu na području Splitsko-dalmatinske županije.

  Zahtjev sa obveznom dokumentacijom dostavlja se u jednom primjerku u pisanom obliku putem pošte ili osobno na adresu: Javna ustanova RERA S. D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, 21 000 Split.

  Podnošenjem zahtjeva prema JU RERA S.D. za odobrenje jamstva, poduzetnik jamči da je u potpunosti upoznat sa svim dijelovima Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu i Programom Jamstevnog fonda za za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2104. godinu.

  TRAJANJE JAVNOG POZIVA

  Javni poziv otvoren je od dana objave u javnim glasilima i na web stranici www.rera.hr do iskorištenja sredstava.

  DODATNE INFORMACIJE

  Sve dodatne informacije mogu se doznati putem:
  web stranica: www.rera.hr
  telefon: 021/ 599997
  e-mail: andrea.tomic@rera.hr

  PRILOZI

  Klasa; 403-02/15-01/01
  Urbroj: 2181-223-01-15-01

  Split, 16. veljače 2015. godine

  V.D. RAVNATELJ
  Jozo Sarač, dipl. oec.

  Temeljem Ugovora o doznačavanju sredstava za provedbu Programa Jamstevnog fonda za za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2104. godinu na području Splitsko-dalmatisnke županije (KLASA: 310-01/14-01/01; UR BROJ: 2181/1-02-14-2) zaključenog između Ministarstva gospodarstva RH i Splitsko-dalmatinske županije, a sukladno Pravilniku Minstarstva gospodarstva o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstva za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita i „Programu Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2104. godinu“, Javna ustanova RERA S.D za koordinaciju i razvoj Splistko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, Split, objavljuje

  JAVNI POZIV

  za dodjelu jamstva
  temeljem
  Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u
  prerađivačkoj industriji za 2014. godinu
  na području Splitsko-dalmatinske županije

  KORISNICI JAMSTVA

  Korisnici jamstava mogu biti gospodarski subjekti - mali i srednji poduzetnici i obrti, čija je pretežita djelatnost definirana djelatnostima proizvodnje u područjima navedenim u članku 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu na području Splitsko-dalmatinske županije, koji su registrirani u RH, u većinskom su privatnom vlasništvu i imaju ekonomski opravdano ulaganje dokazano Poslovnim planom ili Investicijskom studijom i koji ulažu na području Splitsko-dalmatinske županije.

  Sredstva jamstvenog fonda namijenjena su za izdavanje jamstava sektorima prerađivačke industrije koji su u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i koji obuhvaćaju odjeljke prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD - 2007 („Narodne novine" 58/2007).

  Pravo na jamstvo ne mogu ostvariti:

  1. Poduzetnici u teškoćama , sukladno članku 3. Pravilnika
  2. Poduzetnici u stečaju ili postupku predstečajne nagodbe
  3. Poduzetnici u postupku likvidacije
  4. Poduzetnici koji imaju nepodmireni dug prema državnim institucijama osim ako isti nije reguliran Rješenje porezne uprave o obročnoj otplati uz dokaz o izvršenju obveze o Rješenju
  5. Poduzetnici koji imaju nepodmirene obveze prema zaposlenicima
  6. Poduzetnici koji ne podmiruju obveze prema kreditima dodjeljenim od bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje osim poduzetnika koji su s Ministarstvom financija sklopili Ugovor o reguliranuu duga po predmetnom kreditu.

  Pravo na jamstvo imaju poduzetnici koji zadovoljavaju uvjete iz točke IV Programa Jamstevnog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2104. godinu.

  NAMJENA SREDSTAVA

  Jamstvo pokriva najviše 75% iznosa glavnice kredita odnosno maksimalno 1.500.000,00 kuna po jednom poduzetniku, bez obzira radi li se o već postojećem poduzetniku ili poduzetniku početniku.

  Početnikom se smatra poduzetnik čije poslovanje ne traje duže od 2 godine.

  Jamstva se koriste za sljedeće namjene:

 • za financiranje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja su nastala kao rezultat inovacije u omjeru 70% (materijalne imovine), 30% (nematerijalne imovine)
 • za financiranje ulaganja u modernizaciju tehnološkog procesa,
 • za obrtna sredstva vezana za provedbe modernizacije tehnološkog procesa do maksimalno 500.000,00 kuna
 • UVJETI ODOBRENJA JAMSTVA

  Jamstvo je moguće odobriti samo onom poduzetniku koji ispunjava uvjete za odobrenje poduzetničkog kredita Banke, a nema dovoljno vlastitih instrumenata osiguranja za povrat traženog poduzetničkog kredita, pa odobrenje kredita takvom poduzetniku ne bi bilo moguće bez potpore iz ove Jamstvene sheme.

  Da bi se rizik ne naplate jamstva smanjio na najmanju moguću mjeru, jamstva će se odobravati poduzetnicima kojima „kreditna kvaliteta" u tablici prikazanoj u poglavlju 3.3 Odluke o objavljivanju pravila o državnoj potpori u obliku jamstva (Narodne novine" broj 39/2009) nije niža od razine „dovoljna sposobnost plaćanja".

  Godišnji iznos naknade koju plaća poduzetnik/korisnik jamstva na 75% neotplaćene glavnice kredita iznosi 1,32% i odnosi se na:

  • naknadu za korištenje jamstva u iznosu od 0,80%. Naknada se primjenjuje na stvarni iznos jamstva, a korisnik jamstva plaća naknadu jednom godišnje, pri izdavanju jamstva, te početkom svake godine trajanja jamstva
  • naknadu za godišnji administrativni trošak u iznosu od 0,2%
  • jednogodišnju premiju rizika za prikladan (godišnji troškovi kapitala) u iznosu od 0,32%

  POSLOVNA BANKA

  Krediti će se realizirati u suradnji sa poslovnom bankom gospodarskog subjekta, koja je prihvatila uvjete iz Pravilnika Minstarstva gospodarstva o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstva za dobivanje gospodarskih kredita i načinju korištenja kredita, a s kojom JU RERA S.D. zaključuje Ugovor o provedbi Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godini.

  Ako tijekom postupka odobrenja poduzetničkog kredita banka utvrdi da poduzetnik ispunjava uvjete za odobrenje kredita, ali da raspolaže s nedovoljnim instrumentima osiguranja tražbine po kreditu, upućuje poduzetnika na pokretanje postupka za odobrenje jamstva iz Jamstvenog fonda.

  Zahtjev za odobrenje jamstva podnosi poduzetnik – tražitelj kredita prema JU RERA S.D. zajedno s propisanom dokumentacijom.

  INSTRUMENTI OSIGURANJA ZA ODOBRENJE JAMSTVA

  Instrument osiguranja za izdano jamstvo daje se zadužnica u visini iznosa jamstva uvećana za 10%, ovjerena kod javnog bilježnika, te kao dodatno osiguranje koje propisuje JU RERA S.D. daje se hipoteka drugog reda. JU RERA S. D. zadržava pravo propisivanja dodatnih instrumenata osiguranja, ovisno o procjeni Povjerenstva.

  KRITERIJI KREDITNE SPOSOBNOSTI

  Ocjenu kreditne sposobnosti (kreditni rejting) poduzetnika ocjenjuje banka (kreditor) gospodarskog subjekta na temelju vjerodostojne dokumentacije koju poduzetnik prilaže uz zahtjev za odobrenje kredita za koji jamstvo služi kao instrument osiguranja.

  POSTUPAK ODOBRAVANJA I IZDAVANJA JAMSTVA

  Postupak odobravanja i izdavanja jamstva sadrži:

  • Postupak odobrenja poduzetničkog kredita kod banke
   Ako tijekom postupka odobrenja poduzetničkog kredita banka utvrdi da poduzetnik ispunjava uvjete za odobrenje kredita, ali da raspolaže s nedovoljnim instrumentima osiguranja tražbine po kreditu, upućuje poduzetnika na pokretanje postupka za odobrenje jamstva iz Jamstvenog fonda.
  • Podnošenje zahtjeva za jamstvo
   Zahtjev za odobrenje jamstva podnosi poduzetnik – tražitelj kredita prema JU RERA S.D. zajedno s propisanom dokumentacijom
  • Zaprimanje zahtjeva i prateće dokumentacije poduzetnika
  • Obrada zahtjeva i zaprimljene dokumentacije i eventualna dopuna dokumentacije gospodarskog subjekta prema zahtjevu JU RERA S.D.
  • Donošenje prijedloga odluke o izdavanju/odbijanju jamstva s pisanim obrazloženjem
  • Povjerenstvo donosi odluku o izdavanju/odbijanju jamstva s pisanim obrazloženjem
  • JU RERA S.D. i gospodarski subjekt sklapaju ugovor o izdavanju jamstva
  • Ugovor o provedbi Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godini između JU RERA S.D i Banke poduzetnika
  • JU RERA S.D. izdaje jamstvo i pisanim putem ga dostavlja banci (kreditoru).
  • Banka (kreditor) po dobivanju jamstva vrši plasman sredstava kredita u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja jamstva
  • Banka tijekom otplate kredita, dinamikom koja je ugovorena i propisana Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita
  • temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu na području Splitsko-dalmatinske županije, dostavlja JU RERA S.D. izvješća kojima se prati izvršavanje kreditnih obveza te dokumentaciju o namjenskom korištenju kredita.
  • Potporna institucija i Banka tijekom i nakon iskorištenju kredita vrši kontrolu namjenskog korištenja kreditnih sredstava.

  JU RERA S.D. donosi prijedlog odluke o izdavanju jamstva. O izdavanju jamstva odlučuje tročlano Povjerenstvo, koje imenuje Upravno vijeće JU RERA S.D. na prijedlog Splitsko-dalmatinske županije.Odluke povjerenstva donose se većinom glasova na sjednicama Povjerenstava, a pravovaljane su ako su na sjednicama nazočni svi članovi odnosno zamjenici članova Povjerenstva.

  Jamstvo se odobrava za kredite trajanja do 10 godina uključujući i poček.

  JU RERA S.D. nema obvezu izdati jamstvo po podnesenom zahtjevu za jamstvo.

  Konačnu ocjenu o dodjeli kredita uz odobreno jamstvo iz Jamstvene sheme donosi Banka.

  Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

  ZAHTJEV ZA DODJELU JAMSTVA

  Zahtjev za izdavanje jamstva gospodarski subjekt podnosi temeljem objavljenog Javnog poziva na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu ovog Poziva i čini njegov sastavni dio.

  Uz zahtjev se prilaže obvezna dokumentacija utvrđena člankom 7. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu na području Splitsko-dalmatinske županije.

  Zahtjev sa obveznom dokumentacijom dostavlja se u jednom primjerku u pisanom obliku putem pošte ili osobno na adresu: Javna ustanova RERA S. D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, 21 000 Split.

  Podnošenjem zahtjeva prema JU RERA S.D. za odobrenje jamstva, poduzetnik jamči da je u potpunosti upoznat sa svim dijelovima Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu i Programom Jamstevnog fonda za za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2104. godinu.

  TRAJANJE JAVNOG POZIVA

  Javni poziv otvoren je od dana objave u javnim glasilima i na web stranici www.rera.hr do iskorištenja sredstava.

  DODATNE INFORMACIJE

  Sve dodatne informacije mogu se doznati putem:
  web stranica: www.rera.hr
  telefon: 021/ 599997
  e-mail: andrea.tomic@rera.hr

  PRILOZI

  Klasa; 403-02/15-01/01
  Urbroj: 2181-223-01-15-01

  Split, 16. veljače 2015. godine

  V.D. RAVNATELJ
  Jozo Sarač, dipl. oec.