home
   
 

JAVNI POZIV

Temeljem Ugovora o provedbi projekta „Regionalni jamstveni instrumenti – RJI“ (Klasa:311-01/07-01/63;Urbroj:526-11-01/4-07-3), zaključenog između Ministarstva poduzetništva i Splitsko-dalmatinske županije, Pravilniku o provedbi projekta „Regionalni jamstveni instrumenti – RJI“ (Klasa: 403-02/15-03/0001; Ur.broj: 2181-223-01-15-02), Ugovora o uvjetima provedbe projekta „Regionalni jamstveni instrumenti – RJL“ (Klasa:020-01/07-02/651, Ur.broj:2181/1-03-07-1), te Dodatka Ugovoru o uvjetima provedbe projekta „Regionalni jamstveni instrumenti“ (Kl: 403-02/15-03/0001
Ur.broj:2181-223-01-15-07); Ugovora o uvjetima provedbe projekta „Regionalni jamstveni instrumenti - RJL“ (Klasa:020-01/08-02/544, Ur.broj:2181/1-11-08-1), te Dodatka Ugovoru o uvjetima provedbe projekta „Regionalni jamstveni instrumenti“ (Klasa: 403-02/15-03/0001
Ur.broj: 2181-223-01-15-08), Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splistko-dalmatinske županije, objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu jamstva za osiguranje kredita iz projekta
„Regionalni jamstveni instrumenti –RJI“

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodjela jamstva iz projekta „Regionalni jamstveni instrumenti –RJI“, za osiguranje kredita Banke.

KORISNICI JAMSTVA

Korisnici jamstva mogu biti subjekti malog gospodarstva: trgovačka društva, d.o.o., j.d.o.o., obrti.

Jamstva mogu biti izdana samo gospodarskim subjektima, koji ulažu na području Splitsko-dalmatinske županije (dalje u tekstu: poduzetnici), definiranim kao tvrtke u 100% privatnom vlasništvu hrvatskih državljana.

Jamstvo će se odobriti samo onim poduzetnicima za koje se procijeni da traže sredstva za projekte koji imaju posebno značenje za razvoj gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije.

Poduzetnici se mogu kandidirati za jamstvena sredstva RJI, ako ispunjavaju uvjete za poduzetničke kredite Banke i/ili uvjete iz razvojnih programa Splitsko-dalmatinske županije, a nemaju dovoljno vlastitih instrumenata osiguranja za povrat kredita.

Prednost dodjele jamstva imaju proizvodna djelatnost i djelatnosti koje razvijaju ili primjenjuju nove tehnologije u svom području djelovanja.

Poseban prioritet imaju projekti koji osiguravaju višu razinu zapošljavanja.

NAMJENA SREDSTAVA

Jamstva su dostupna samo za dugoročne, investicijske kredite (za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni), nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme).

Obrtna sredstva do 20% za projekt iz uslužne djelatnosti i do 30% za projekt iz proizvodne djelatnosti.

Jamstva će se odobravati za kredite Banke i to do 50% iznosa glavnice traženog kredita za postojeće poduzetnike i do 70% iznosa glavnice traženog kredita za početnike, a preostali dio instrumenta osiguranja tražitelj kredita mora osigurati iz drugih izvora.

Jamstvo se izdaje za iznos glavnice i ne pokriva druge iznose dugovanja poduzetnika prema Banci.

Naknada za izdavanje jamstva je 0,80% iznosa jamstva, osim kod poduzetnika početnika gdje naknada iznosi 0,50 % od jamčenog iznosa. Ostvarenje patentnog prava oslobođeno je naknade na jamstvo.

Poduzetnik- korisnik kredita plaća na račun JU RERA S.D. prije isplate kredita.

Naknade za izdavanje jamstava predstavljaju prihod JU RERA S.D..

Početnikom se smatra poslovni subjekt čije poslovanje ne traje duže od 2 godine.

Jamstvo se odobrava samo za kredite koji se odobravaju po uvjetima kako slijedi:

Iznos kreditnih sredstava - najniži iznos do 100.000,00 kuna ili u protuvrijednosti EUR po tečaju koji će biti definiran ugovorom između Banke i Korisnika. U slučaju korištenja kredita s valutnom klauzulom, iznos iskazan u EUR predstavlja zaduženje korisnika
- najviši iznos 5.000.000,00 kuna ili u protuvrijednosti EUR po tečaju koji će biti definiran ugovorom između Banke i Korisnika. U slučaju korištenja kredita s valutnom klauzulom, iznos iskazan u EUR predstavlja zaduženje korisnika
Namjena kreditnih sredstava - kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni)
- kupnja nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme
- obrtna sredstva do 20% (za projekt iz uslužne djelatnosti) i do 30% (za projekt iz proizvodne djelatnosti) iznosa ukupno odobrenog kredita
Rok otplate, poček i dinamika otplate - otplata do10 godina - kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
- do 7 godina - kupnja nove opreme ili novog dijela opreme
- poček se računa u rok otplate i iznosi: do 2 godine
- dinamika otplate u dogovoru s Bankom
Nominalna kamatna stopa - Za kredite u EUR ili uz valutnu klauzulu vezanu na EUR kamata iznosi 3M EURIBOR + 4,9% sa mogućnošću fiksiranja u trenutku potpisa ugovora, a najviše do 7% za vrijeme cijelog trajanja otplate kredita odnosno 6,5% za kredite kojima je instrument osiguranja jamstvo Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
- Za kredite u kunama kamatna stopa iznosi 6% fiksno za cijelo vrijeme trajanja kredita , a za bonitetne klijente i niža do 5% fiksno
Rok iskorištenja - do 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kreditu s Korisnikom kredita
Naknada banci - ne više od 0,5% od iznosa odobrenog kredita
Visina jamstva - do 1:1,5 visine odobrenog kredita
Instrumenti osiguranja povrata kredita - uobičajeni instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju banke
- moguće jamstvo Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije sukladno Općim uvjetima i Pravilniku o izdavanju jamstava
Status korisnika kredita - ne mora biti deponent Banke
Način isplate sredstava - dio kredita namijenjen za osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluga za Korisnika kredita na osnovi ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji u visini od najmanje 90%, te isplatom Korisniku kredita na transakcijski račun do najviše 10% iznosa odobrenog kredita uz obvezno pravdanje dokumentacijom za namjensko korištenje kredita
- dio kredita za obrtna sredstva u cijelosti će se doznačiti na transakcijski račun Korisnika kredita uz obvezno pravdanje dokumentacijom za namjensko korištenje kredita
Obavezan prilog Ugovoru o kreditu - plan otplate

Iznos jamstva koje JU RERA S.D. može dati bilo kojem pojedinačnom korisniku kredita ili grupi povezanih korisnika kredita iznosi maksimalno 200.000,00 kn (do 50% kreditnog iznosa) za poduzetnike odnosno maksimalno 280.000,00 kn (do 70% kreditnog iznosa) za početnike.

UVJETI ODOBRENJA JAMSTVA

Jamstvo je moguće odobriti samo onom poduzetniku koji ispunjava uvjete za odobrenje poduzetničkog kredita Banke i/ili uvjete iz razvojnih programa Splitsko-dalmatinske županije , a nema dovoljno vlastitih instrumenata osiguranja za povrat traženog poduzetničkog kredita, pa odobrenje kredita takvom poduzetniku ne bi bilo moguće bez potpore iz jamstva po projektu - RJI.

JU RERA S.D. po zahtjevu Banke, odobrava jamstva za nedostajući dio osiguranja povrata kredita.

Naknada za jamstvo iznosi 0,8% od jamčenog iznosa, osim kod poduzetnika početnika gdje naknada iznosi 0,5% od jamčenog iznosa. Ostvarenje patentnog prava oslobođeno je naknade za jamstvo. Naknadu uplaćuje poduzetnik na račun JU RERA S.D., prije isplate kredita.

Najduži rok otplate poduzetničkog kredita za koji se izdaje jamstvo može biti do 10 godina.

POSLOVNA BANKA

Jamstva će se realizirati u suradnji sa SOCIETE GENERALE –SPLITSKA BANKA d.d.

INSTRUMENTI OSIGURANJA ZA ODOBRENJE JAMSTVA

Za odobreno jamstvo poduzetnik je dužan JU RERA S.D. dostaviti sredstva osiguranja jamstva, uz garanciju osobnom imovinom, a prema posebno propisanim uvjetima pojedinog projekta i poduzetnik i njegov vlasnik (osnivač ili član društva, zadruge ili nositelj obrta) moraju potpisati mjenice (Avalirane od strane vlasnika) bez protesta i bjanko zadužnice u korist JU RERA S.D.. JU RERA S. D. zadržava pravo propisivanja dodatnih instrumenata osiguranja, ovisno o procjeni Povjerenstva.

TRENUTAK I NAČIN AKTIVIRANJA JAMSTVA

U slučaju potrebe aktiviranja jamstava, JU RERA S.D. će odobriti isplatu sredstava po jamstvu, isključivo iz sredstava jamstvenog fonda RJI, i to do visine raspoloživih sredstava RJI deponiranih u banci jednokratnom isplatom (po dospijeću svake pojedine rate).

Banka može zatražiti isplatu jamstva samo kada korisnik kredita ima nepodmirenu obvezu prema zajmodavcu duže od 90 dana.

Način aktiviranja jamstva provodi se sukladno Pravilniku o provedbi projekta RJI.

KRITERIJI KREDITNE SPOSOBNOSTI

Ocjenu kreditne sposobnosti (kreditni rejting) poduzetnika ocjenjuje banka (kreditor) gospodarskog subjekta na temelju vjerodostojne dokumentacije koju poduzetnik prilaže uz zahtjev za odobrenje kredita za koji jamstvosluži kao instrument osiguranja.

Konačnu ocjenu o dodjeli kredita uz odobreno Jamstvo iz Jamstvene sheme donosi Banka.

POSTUPAK ODOBRAVANJA I IZDAVANJA JAMSTVA

Postupak odobravanja i izdavanja jamstva sadrži:

a) Postupak odobrenja poduzetničkog kredita kod Banke

 • Banka zaprima zahtjev i prateću dokumentaciju poduzetnika za poduzetničke kredite;
 • Banka radi provjeru kreditnog zahtjeva sukladno svojim aktima o poslovanju, koji moraju ispunjavati uvjete za poduzetničke kredite Banke i/ili uvjete iz razvojnih programa Splitsko-dalmatinske županije;
 • Ako tijekom postupka odobrenja poduzetničkog kredita banka utvrdi da poduzetnik ispunjava uvjete za odobrenje kredita i/ili uvjete iz razvojnih programa Splitsko-dalmatinske županije, ali da raspolaže s nedovoljnim instrumentima osiguranja tražbine po kreditu, upućuje poduzetnika na pokretanje postupka za odobrenje jamstva iz Jamstvenog fonda.

a) Podnošenje zahtjeva za jamstvo

 • U slučaju da poduzetnik u potpunosti ispunjava uvjete za odobrenje kredita, ali da raspolaže s nedovoljnim instrumentima osiguranja tražbine po kreditu, Banka podnosi zahtjev za odobrenje jamstva prema JU RERA S.D. zajedno s propisanom dokumentacijom, kako slijedi:
 • Naziv i kontakt podatke poduzetnika
  • Dokaz Banke o ispunjenju uvjeta za odobrenje kredita – prijedlog odluke o odobrenju kredita
  • Obrazloženje ključnih čimbenika koji su bili temelj prijedloga odluke o odobrenju kredita
  • Poslovni plan poduzetnika
  • Financijska izvješća poduzetnika
  • Potvrde o pravnom statusu:
   1. Za obrtnike: obrtnica ili preslika Rješenja o osnivanju obrta s upisanom djelatnosti odnosno izdvojenih pogona, matični karton potpisa u banci za sve žiro-račune (ne starije od 30 dana)
   2. Za trgovačka društva: Rješenje o upisu u sudski registar i sve naknadne izmjene u registraciji, obavijest o razvrstavanju po granama djelatnosti DZS, matični karton potpisnika u banci za sve žiro-račune (ne starije od 30 dana)
   3. Za ostale oblike poduzetništva: dokumentacija koja je zakonom propisana za obavljanje određene poduzetničke djelatnosti (ne starije od 30 dana)
 • Zahtjev za odobrenje jamstva podnosi se na posebnom obrascu koji se može dobiti kod Banke. Obrazac mora biti u cijelosti i točno ispunjen i ovjeren od strane banke i dostavljen u JU RERA S.D.
 • b) Donošenje odluke o odobrenju/odbijanju jamstva

  • Predsjenik Povjerenstva RJI pregledava zahtjev za jamstvo, daje mišljenje o podnesenom zahtjevu za jamstvo i dostavlja ga Povjerenstvu RJI zajedno s dokumentaciju, na daljnje postupanje.
  • Povjerenstvo RJI razmatra zahtjev za izdavanje jamstva te donosi na prijedlog predsjednika Povjerenstva Odluku o njegovu odobrenju/odbijanju, najkasnije 15 radnih dana od zaprimanja Zahtjeva za odobrenje jamstva
  • Odluka o odobrenju/odbijanju dostavlja se Banci i poduzetniku, najkasnije 5 dana od dana donošenja
  • JU RERA S.D. nema obvezu izdati jamstvo po podnesenom zahtjevu za jamstvo

  c) JU RERA S.D. i gospodarski subjekt sklapaju Ugovor o izdavanju jamstva

  d) Banka (kreditor) po dobivanju jamstva vrši plasman sredstava kredita u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja jamstva, ukoliko su ispunjeni ostali preduvjeti za korištenje kredita sukladno ugovoru o kreditu između Banke i krajnjeg korisnika

  Konačnu ocjenu o dodjeli kredita uz odobreno jamstvo iz Jamstvene sheme donosi Banka.
  JU RERA S.D. nema obvezu izdati jamstvo po podnesenom zahtjevu za jamstvo.
  Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

  TRAJANJE JAVNOG POZIVA

  Javni poziv otvoren je od 1. rujna 2015. godine do iskorištenja sredstava.

  DODATNE INFORMACIJE

  Sve dodatne informacije mogu se doznati putem:
  web stranica: www.rera.hr
  e-mail: info@rera.hr

  PRILOG

  Klasa:403-02/15-03/0001
  Ur.broj: 2181-223-01-15-03

  Split, 1. rujna 2015. godine

  V. D. RAVNATELJ
  Jozo Sarač, dipl. oec.

  Temeljem Ugovora o provedbi projekta „Regionalni jamstveni instrumenti – RJI“ (Klasa:311-01/07-01/63;Urbroj:526-11-01/4-07-3), zaključenog između Ministarstva poduzetništva i Splitsko-dalmatinske županije, Pravilniku o provedbi projekta „Regionalni jamstveni instrumenti – RJI“ (Klasa: 403-02/15-03/0001; Ur.broj: 2181-223-01-15-02), Ugovora o uvjetima provedbe projekta „Regionalni jamstveni instrumenti – RJL“ (Klasa:020-01/07-02/651, Ur.broj:2181/1-03-07-1), te Dodatka Ugovoru o uvjetima provedbe projekta „Regionalni jamstveni instrumenti“ (Kl: 403-02/15-03/0001
  Ur.broj:2181-223-01-15-07); Ugovora o uvjetima provedbe projekta „Regionalni jamstveni instrumenti - RJL“ (Klasa:020-01/08-02/544, Ur.broj:2181/1-11-08-1), te Dodatka Ugovoru o uvjetima provedbe projekta „Regionalni jamstveni instrumenti“ (Klasa: 403-02/15-03/0001
  Ur.broj: 2181-223-01-15-08), Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splistko-dalmatinske županije, objavljuje

  JAVNI POZIV

  za dodjelu jamstva za osiguranje kredita iz projekta
  „Regionalni jamstveni instrumenti –RJI“

  PREDMET JAVNOG POZIVA

  Predmet javnog poziva je dodjela jamstva iz projekta „Regionalni jamstveni instrumenti –RJI“, za osiguranje kredita Banke.

  KORISNICI JAMSTVA

  Korisnici jamstva mogu biti subjekti malog gospodarstva: trgovačka društva, d.o.o., j.d.o.o., obrti.

  Jamstva mogu biti izdana samo gospodarskim subjektima, koji ulažu na području Splitsko-dalmatinske županije (dalje u tekstu: poduzetnici), definiranim kao tvrtke u 100% privatnom vlasništvu hrvatskih državljana.

  Jamstvo će se odobriti samo onim poduzetnicima za koje se procijeni da traže sredstva za projekte koji imaju posebno značenje za razvoj gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije.

  Poduzetnici se mogu kandidirati za jamstvena sredstva RJI, ako ispunjavaju uvjete za poduzetničke kredite Banke i/ili uvjete iz razvojnih programa Splitsko-dalmatinske županije, a nemaju dovoljno vlastitih instrumenata osiguranja za povrat kredita.

  Prednost dodjele jamstva imaju proizvodna djelatnost i djelatnosti koje razvijaju ili primjenjuju nove tehnologije u svom području djelovanja.

  Poseban prioritet imaju projekti koji osiguravaju višu razinu zapošljavanja.

  NAMJENA SREDSTAVA

  Jamstva su dostupna samo za dugoročne, investicijske kredite (za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni), nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme).

  Obrtna sredstva do 20% za projekt iz uslužne djelatnosti i do 30% za projekt iz proizvodne djelatnosti.

  Jamstva će se odobravati za kredite Banke i to do 50% iznosa glavnice traženog kredita za postojeće poduzetnike i do 70% iznosa glavnice traženog kredita za početnike, a preostali dio instrumenta osiguranja tražitelj kredita mora osigurati iz drugih izvora.

  Jamstvo se izdaje za iznos glavnice i ne pokriva druge iznose dugovanja poduzetnika prema Banci.

  Naknada za izdavanje jamstva je 0,80% iznosa jamstva, osim kod poduzetnika početnika gdje naknada iznosi 0,50 % od jamčenog iznosa. Ostvarenje patentnog prava oslobođeno je naknade na jamstvo.

  Poduzetnik- korisnik kredita plaća na račun JU RERA S.D. prije isplate kredita.

  Naknade za izdavanje jamstava predstavljaju prihod JU RERA S.D..

  Početnikom se smatra poslovni subjekt čije poslovanje ne traje duže od 2 godine.

  Jamstvo se odobrava samo za kredite koji se odobravaju po uvjetima kako slijedi:

  Iznos kreditnih sredstava - najniži iznos do 100.000,00 kuna ili u protuvrijednosti EUR po tečaju koji će biti definiran ugovorom između Banke i Korisnika. U slučaju korištenja kredita s valutnom klauzulom, iznos iskazan u EUR predstavlja zaduženje korisnika
  - najviši iznos 5.000.000,00 kuna ili u protuvrijednosti EUR po tečaju koji će biti definiran ugovorom između Banke i Korisnika. U slučaju korištenja kredita s valutnom klauzulom, iznos iskazan u EUR predstavlja zaduženje korisnika
  Namjena kreditnih sredstava - kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni)
  - kupnja nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme
  - obrtna sredstva do 20% (za projekt iz uslužne djelatnosti) i do 30% (za projekt iz proizvodne djelatnosti) iznosa ukupno odobrenog kredita
  Rok otplate, poček i dinamika otplate - otplata do10 godina - kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
  - do 7 godina - kupnja nove opreme ili novog dijela opreme
  - poček se računa u rok otplate i iznosi: do 2 godine
  - dinamika otplate u dogovoru s Bankom
  Nominalna kamatna stopa - Za kredite u EUR ili uz valutnu klauzulu vezanu na EUR kamata iznosi 3M EURIBOR + 4,9% sa mogućnošću fiksiranja u trenutku potpisa ugovora, a najviše do 7% za vrijeme cijelog trajanja otplate kredita odnosno 6,5% za kredite kojima je instrument osiguranja jamstvo Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
  - Za kredite u kunama kamatna stopa iznosi 6% fiksno za cijelo vrijeme trajanja kredita , a za bonitetne klijente i niža do 5% fiksno
  Rok iskorištenja - do 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kreditu s Korisnikom kredita
  Naknada banci - ne više od 0,5% od iznosa odobrenog kredita
  Visina jamstva - do 1:1,5 visine odobrenog kredita
  Instrumenti osiguranja povrata kredita - uobičajeni instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju banke
  - moguće jamstvo Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije sukladno Općim uvjetima i Pravilniku o izdavanju jamstava
  Status korisnika kredita - ne mora biti deponent Banke
  Način isplate sredstava - dio kredita namijenjen za osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluga za Korisnika kredita na osnovi ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji u visini od najmanje 90%, te isplatom Korisniku kredita na transakcijski račun do najviše 10% iznosa odobrenog kredita uz obvezno pravdanje dokumentacijom za namjensko korištenje kredita
  - dio kredita za obrtna sredstva u cijelosti će se doznačiti na transakcijski račun Korisnika kredita uz obvezno pravdanje dokumentacijom za namjensko korištenje kredita
  Obavezan prilog Ugovoru o kreditu - plan otplate

  Iznos jamstva koje JU RERA S.D. može dati bilo kojem pojedinačnom korisniku kredita ili grupi povezanih korisnika kredita iznosi maksimalno 200.000,00 kn (do 50% kreditnog iznosa) za poduzetnike odnosno maksimalno 280.000,00 kn (do 70% kreditnog iznosa) za početnike.

  UVJETI ODOBRENJA JAMSTVA

  Jamstvo je moguće odobriti samo onom poduzetniku koji ispunjava uvjete za odobrenje poduzetničkog kredita Banke i/ili uvjete iz razvojnih programa Splitsko-dalmatinske županije , a nema dovoljno vlastitih instrumenata osiguranja za povrat traženog poduzetničkog kredita, pa odobrenje kredita takvom poduzetniku ne bi bilo moguće bez potpore iz jamstva po projektu - RJI.

  JU RERA S.D. po zahtjevu Banke, odobrava jamstva za nedostajući dio osiguranja povrata kredita.

  Naknada za jamstvo iznosi 0,8% od jamčenog iznosa, osim kod poduzetnika početnika gdje naknada iznosi 0,5% od jamčenog iznosa. Ostvarenje patentnog prava oslobođeno je naknade za jamstvo. Naknadu uplaćuje poduzetnik na račun JU RERA S.D., prije isplate kredita.

  Najduži rok otplate poduzetničkog kredita za koji se izdaje jamstvo može biti do 10 godina.

  POSLOVNA BANKA

  Jamstva će se realizirati u suradnji sa SOCIETE GENERALE –SPLITSKA BANKA d.d.

  INSTRUMENTI OSIGURANJA ZA ODOBRENJE JAMSTVA

  Za odobreno jamstvo poduzetnik je dužan JU RERA S.D. dostaviti sredstva osiguranja jamstva, uz garanciju osobnom imovinom, a prema posebno propisanim uvjetima pojedinog projekta i poduzetnik i njegov vlasnik (osnivač ili član društva, zadruge ili nositelj obrta) moraju potpisati mjenice (Avalirane od strane vlasnika) bez protesta i bjanko zadužnice u korist JU RERA S.D.. JU RERA S. D. zadržava pravo propisivanja dodatnih instrumenata osiguranja, ovisno o procjeni Povjerenstva.

  TRENUTAK I NAČIN AKTIVIRANJA JAMSTVA

  U slučaju potrebe aktiviranja jamstava, JU RERA S.D. će odobriti isplatu sredstava po jamstvu, isključivo iz sredstava jamstvenog fonda RJI, i to do visine raspoloživih sredstava RJI deponiranih u banci jednokratnom isplatom (po dospijeću svake pojedine rate).

  Banka može zatražiti isplatu jamstva samo kada korisnik kredita ima nepodmirenu obvezu prema zajmodavcu duže od 90 dana.

  Način aktiviranja jamstva provodi se sukladno Pravilniku o provedbi projekta RJI.

  KRITERIJI KREDITNE SPOSOBNOSTI

  Ocjenu kreditne sposobnosti (kreditni rejting) poduzetnika ocjenjuje banka (kreditor) gospodarskog subjekta na temelju vjerodostojne dokumentacije koju poduzetnik prilaže uz zahtjev za odobrenje kredita za koji jamstvosluži kao instrument osiguranja.

  Konačnu ocjenu o dodjeli kredita uz odobreno Jamstvo iz Jamstvene sheme donosi Banka.

  POSTUPAK ODOBRAVANJA I IZDAVANJA JAMSTVA

  Postupak odobravanja i izdavanja jamstva sadrži:

  a) Postupak odobrenja poduzetničkog kredita kod Banke

  • Banka zaprima zahtjev i prateću dokumentaciju poduzetnika za poduzetničke kredite;
  • Banka radi provjeru kreditnog zahtjeva sukladno svojim aktima o poslovanju, koji moraju ispunjavati uvjete za poduzetničke kredite Banke i/ili uvjete iz razvojnih programa Splitsko-dalmatinske županije;
  • Ako tijekom postupka odobrenja poduzetničkog kredita banka utvrdi da poduzetnik ispunjava uvjete za odobrenje kredita i/ili uvjete iz razvojnih programa Splitsko-dalmatinske županije, ali da raspolaže s nedovoljnim instrumentima osiguranja tražbine po kreditu, upućuje poduzetnika na pokretanje postupka za odobrenje jamstva iz Jamstvenog fonda.

  a) Podnošenje zahtjeva za jamstvo

  • U slučaju da poduzetnik u potpunosti ispunjava uvjete za odobrenje kredita, ali da raspolaže s nedovoljnim instrumentima osiguranja tražbine po kreditu, Banka podnosi zahtjev za odobrenje jamstva prema JU RERA S.D. zajedno s propisanom dokumentacijom, kako slijedi:
  • Naziv i kontakt podatke poduzetnika
   • Dokaz Banke o ispunjenju uvjeta za odobrenje kredita – prijedlog odluke o odobrenju kredita
   • Obrazloženje ključnih čimbenika koji su bili temelj prijedloga odluke o odobrenju kredita
   • Poslovni plan poduzetnika
   • Financijska izvješća poduzetnika
   • Potvrde o pravnom statusu:
    1. Za obrtnike: obrtnica ili preslika Rješenja o osnivanju obrta s upisanom djelatnosti odnosno izdvojenih pogona, matični karton potpisa u banci za sve žiro-račune (ne starije od 30 dana)
    2. Za trgovačka društva: Rješenje o upisu u sudski registar i sve naknadne izmjene u registraciji, obavijest o razvrstavanju po granama djelatnosti DZS, matični karton potpisnika u banci za sve žiro-račune (ne starije od 30 dana)
    3. Za ostale oblike poduzetništva: dokumentacija koja je zakonom propisana za obavljanje određene poduzetničke djelatnosti (ne starije od 30 dana)
 • Zahtjev za odobrenje jamstva podnosi se na posebnom obrascu koji se može dobiti kod Banke. Obrazac mora biti u cijelosti i točno ispunjen i ovjeren od strane banke i dostavljen u JU RERA S.D.
 • b) Donošenje odluke o odobrenju/odbijanju jamstva

  • Predsjenik Povjerenstva RJI pregledava zahtjev za jamstvo, daje mišljenje o podnesenom zahtjevu za jamstvo i dostavlja ga Povjerenstvu RJI zajedno s dokumentaciju, na daljnje postupanje.
  • Povjerenstvo RJI razmatra zahtjev za izdavanje jamstva te donosi na prijedlog predsjednika Povjerenstva Odluku o njegovu odobrenju/odbijanju, najkasnije 15 radnih dana od zaprimanja Zahtjeva za odobrenje jamstva
  • Odluka o odobrenju/odbijanju dostavlja se Banci i poduzetniku, najkasnije 5 dana od dana donošenja
  • JU RERA S.D. nema obvezu izdati jamstvo po podnesenom zahtjevu za jamstvo

  c) JU RERA S.D. i gospodarski subjekt sklapaju Ugovor o izdavanju jamstva

  d) Banka (kreditor) po dobivanju jamstva vrši plasman sredstava kredita u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja jamstva, ukoliko su ispunjeni ostali preduvjeti za korištenje kredita sukladno ugovoru o kreditu između Banke i krajnjeg korisnika

  Konačnu ocjenu o dodjeli kredita uz odobreno jamstvo iz Jamstvene sheme donosi Banka.
  JU RERA S.D. nema obvezu izdati jamstvo po podnesenom zahtjevu za jamstvo.
  Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

  TRAJANJE JAVNOG POZIVA

  Javni poziv otvoren je od 1. rujna 2015. godine do iskorištenja sredstava.

  DODATNE INFORMACIJE

  Sve dodatne informacije mogu se doznati putem:
  web stranica: www.rera.hr
  e-mail: info@rera.hr

  PRILOG

  Klasa:403-02/15-03/0001
  Ur.broj: 2181-223-01-15-03

  Split, 1. rujna 2015. godine

  V. D. RAVNATELJ
  Jozo Sarač, dipl. oec.